Information
Vad innebär det att delta i studien?

Nedan följer mer detaljerad information om studien. Denna information kommer du även att få ta del av i det formulär där du anmäler intresse, i samband med att du eventuellt lämnar samtycke till att delta i studien.

Internetbaserad KBT & ACT för behandling av ångestsyndrom för unga

Vi vill fråga dig om du vill delta i ett forskningsprojekt. I det här dokumentet får du information om projektet och vad det innebär att delta.

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta?

Olika former av upplevd ångest är en vanligt förekommande form av psykisk ohälsa i Sveriges befolkning. Allt oftare erbjuds behandling mot psykisk ohälsa via internetbaserad terapi som gett bra resultat i många studier. Internetbaserad kognitiv beteendeterapi (iKBT) har visat god effekt vid behandling av ångestsyndrom, men effekten av behandlingsformen Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är mindre utforskad. Ångesthjälpen Ung är ett internetbehandlingsprogram som kombinerar KBT och ACT och som är avsedd att användas i samband med olika typer av ångestdiagnoser. Den aktuella studien vill utvärdera vilken effekt Ångesthjälpen Ung har på ångestsyndrom. Utöver detta undersöks den upplevda relationen mellan terapeut och deltagare samt dess betydelse för behandlingsutfallet. Även sambandet mellan kunskap om ångest och behandlingsutfall kommer undersökas. Studien gäller ungdomar i åldern 15-19 år.

Forskningshuvudman för projektet är Uppsala universitet. Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för studien.

Hur går studien till?

I studien genomgår man som deltagare en 10-veckors behandling med Ångesthjälpen Ung via internet och har tillgång till terapeutstöd. Behandlingen kommer att ske på svenska. Som deltagare kommer du att slumpas till en av två grupper där en grupp kommer att påbörja behandling i början av 2020 och den andra gruppen kommer att behöva vänta tills den första gruppen är klar innan de erbjuds att få ta del av samma program. De som deltar i den senare gruppen kommer att få tillgång till samma behandling via behandlingsplattformen och har möjlighet att höra av dig vid frågor.

Innan, under och efter behandlingens gång kommer du som deltar att få fylla i olika
skattningsformulär. Det kommer ta ungefär en halvtimme att fylla i formulären före och efter behandlingen, och cirka 5 minuter vid ett par tillfällen under behandlingens gång. De insamlade uppgifterna kommer sedan att användas för att utvärdera om behandlingen har haft någon effekt.

Du som deltagare behöver ha tillgång till dator, smartphone eller surfplatta med internetuppkoppling för att kunna ta del av materialet på Ångesthjälpen Ung. Enligt ramarna för behandlingsprogrammet är det viktigt att deltagare varje vecka loggar in på plattformen, tittar på korta filmklipp, läser texter och gör övningar självständigt samt svarar på formulär. Detta kräver tid och engagemang, ungefär två timmar i veckan; saknar du möjlighet att lägga ned denna tid så avråds du från att delta. Går du redan i psykologisk behandling kan du inte delta i denna studie. Då kommunikation mellan deltagaren och behandlaren endast kommer ske via Ångesthjälpen Ungs e-postfunktion skiljer sig därför terapeutkontakten från traditionell ansikte-mot-ansikte-terapi. Du kan alltså delta i behandlingen oavsett var du bor. 

Behöver mina föräldrar veta?

Nej. Från och med att du fyllt 15 år så kan du delta utan att dina föräldrar behöver få information om det. Du behöver inte underskrift från dina föräldrar. Vi i forskningsgruppen kommer att ställa frågor till dig för att se om studien fungerar för dig.

Varför ställer ni så många frågor innan, under och efter behandlingen?

Eftersom detta är ett forskningsprojekt så måste vi undersöka hur bra Ångesthjälpen Ung fungerar. För att veta om du har blivit hjälpt så ställer vi frågor innan, under tiden och efter behandlingen. Frågorna är alltså viktiga att besvara.

Innan behandling: Första gången vi kommer be dig att svara på frågor sker några veckor efter att du anmält intresse för att delta i studien. Vi tittar på de svar du gett. Verkar behandlingen passa dig, så kommer vi att ringa upp dig och hålla en telefonintervju då vi ställer fler frågor om hur du mår. Den som intervjuar dig är van vid alla typer av svar och du behöver inte vara orolig för att dina svar är fel eller konstiga. Telefonsamtalet kan ta lite olika lång tid, men ofta tar det mellan 45 min och 1 timme. Efter att telefonintervjun är klar kommer vi att höra av oss och berätta om du kan vara med i studien. Det kan ta en eller ett par veckor att få svar, men vi skyndar oss.

Det kan vara så att du har problem som behöver mer eller annorlunda behandling än den här behandlingen kan ge dig. Om du inte erbjuds att vara med i studien så berättar vi vart du kan vända dig för att få annan behandling, så att du får bästa hjälp.

Frågor under behandlingen: Du kommer att få fylla i hur du mår under vissa veckor av behandlingen.

Frågor direkt efter behandling: När behandlingen har slutat kommer du att få fylla i samma frågor som innan studien. Vi kommer att göra samma telefonintervju som innan studien. Detta gör vi för att veta hur behandlingen fungerade för dig. Det är väldigt viktigt för oss att du svarar på våra frågor oavsett hur det har gått och att du svarar ärligt.

Vad händer med mina svar på frågorna som ni ställer?

Dina svar hjälper oss att utvärdera hur effektiv behandlingen är, och att eventuellt ändra i behandlingen så att den blir bättre. Dina svar är jätteviktiga - även om du tyckte behandlingen var dålig. Vi blir inte arga eller ledsna av dina svar. Det viktigaste för oss är att du så ärligt som möjligt berättar hur du mår och vad du tycker.

Om jag inte får behandling på en gång

För att kunna utvärdera hur bra behandlingen fungerar kommer vissa få starta behandlingen på en gång, medan andra får vänta tills den första gruppen är klar (behandlingen pågår i cirka 10 veckor). Det är för att vi vill kunna jämföra mellan de som fått behandling och de som inte fått det, för att se hur behandlingen fungerar. Det är därför viktigt att även du som inte får behandling direkt svarar på alla frågor när de ställs. Efteråt kommer du också få tillgång till behandlingsprogrammet. Om du börjar må sämre under tiden som du väntar kan du alltid vända dig till en annan vårdgivare (till exempel din vårdcentral). Du kan också kontakta någon av oss som är ansvariga för studien, för att få hjälp med vart du ska vända dig.

Möjliga följder och risker med att delta i studien

Behandlingen innebär inga kända och uppenbara risker. Det finns dock en risk att behandlingen väcker tankar och känslor som kan uppfattas som obehagliga av deltagaren. Du kan komma att uppleva en förbättring av dina symtom men detta kan inte garanteras. En fördel med internetbehandling är att du som deltagare slipper resor och resekostnader; du kan sitta hemma i lugn och ro och arbeta med programmet när du vill. Behandlingen kräver en viss kunskap om och tillgång till smartphone, surfplatta eller dator med internetuppkoppling.

Internetbaserad behandling passar inte alla, en del människor föredrar riktiga möten med sin terapeut och andra kan vara i behov av ytterligare insatser och stöd som inte erbjuds inom ramarna för denna studie. Om ditt psykiska välbefinnande skulle försämras under pågående studie kan du vända dig till terapeuten för rådgivning. Du kan också alltid använda dig av de vårdresurser som finns i det omgivande samhället, t.ex. en vårdcentral eller en akutpsykiatrisk mottagning.

Vad händer med mina uppgifter?

De insamlade uppgifterna om dig kommer att behandlas enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Enligt artikel 6 i dataskyddsförordningen är det lagligt för myndigheter att behandla personuppgifter om det är nödvändigt för att kunna utföra en uppgift av allmänt intresse. Enligt proposition 2017/18:298 är forskning som utförs av statliga universitet normalt en uppgift av allmänt intresse.

Uppgifterna kommer att avkodas och avidentifieras så att de inte kan knytas till dig som enskild person. Deltagarna identifieras med en kod istället för namn och personnummer, kodnyckeln förvaras inlåst vid Uppsala universitet. Under pågående studie samlas och sparas data i krypterad form. Studiens resultat presenteras endast på gruppnivå och ger därför ingen information om den enskilda deltagaren.

Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Vid rapporteringen av studiens resultat kommer ingen enskild deltagare att kunna identifieras.

Ansvarig för dina personuppgifter är Institutionen för psykologi, Uppsala universitet. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. I normala fall sparas forskningsdata i 10 år hos forskningshuvudmannen. Du kan begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta projektledaren Timo Hursti, Institutionen för psykologi, Uppsala universitet, Box 1225, 75242 Uppsala, timo.hursti@psyk.uu.se, tel 018-471 7842. Dataskyddsombud vid Uppsala universitet är Jacob Håkansson, och nås via tel 018-471 2070 eller mail på dataskyddsombud@uu.se.

Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Hur får jag information om resultatet av studien?

Studiens resultat kommer att rapporteras dels i två psykologexamensuppsatser och dels som en artikel i en vetenskaplig tidskrift. Om du är intresserad av att ta del av dessa så hör av dig till projektledaren Timo Hursti (för kontaktuppgifter se stycket ovan). Vid rapportering av studiens resultat tas alla aspekter med, även sådant som inte ligger i linje med våra förväntningar.

Försäkring och ersättning

Som det nämnts tidigare ser vi inga som helst risker förenade med deltagandet i studien. För själva behandlingen finns ett försäkringsskydd genom vårdföretaget Psykologpartners som administrerar behandlingen. Uppsala universitet har ett allmänt försäkringsskydd för alla deltagare i forskningsstudier. Ingen ersättning utgår för deltagande i studien.

Deltagandet är frivilligt

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller att påverka din tillgång till övriga vårdinsatser eller behandlingar på något sätt.

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för studien (se nedan).

Ansvariga för studien

Forskningshuvudman är Uppsala universitet. Ansvarig för studien är docent Timo Hursti, Institutionen för psykologi, Uppsala universitet, Box 1225, 75242 Uppsala, timo.hursti@psyk.uu.se, tel 018-471 7842. Vänd dig till honom om du har frågor om studien.